Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met en opdrachten aan www.eliquidmania.nl, handelsnaam van Retail Vapes BV, ingeschreven in de kamer van koophandel met het nummer 7328077 gevestigd te Venray. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling geeft de bestellende partij aan de inhoud van deze voorwaarden te kennen en te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.

Artikel 2: Aanbod en levering

Het aanbod op www.eliquidmania.nl van Retail Vapes BV is zo nauwkeurig mogelijk omschreven op haar website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument de te verkopen producten goed kan beoordelen. Eventueel op de website gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen van het getoonde product kunnen evenwel voorkomen. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan is Retail Vapes BV in dat geval niet aan het aanbod gebonden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

Artikel 3: Prijzen

De prijzen zoals vermeld op de website www.eliquidmania.nl  zijn de prijzen die Retail Vapes BV hanteert. Gedurende de duur van het aanbod zoals vermeld op de website worden de prijzen van de te leveren producten niet verhoogd. Dit is slechts anders indien dit uit wettelijke voorschriften, zoals verhoging van de omzetbelasting, voortvloeit. Alle prijzen op de website zijn geplaatst onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld, inclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 4: Betaling

Betaling dient in beginsel vooraf te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website. Na bestelling dient de betaling binnen 5 dagen te zijn overgeschreven op de bankrekening van Retail Vapes BV. Na betaling worden de bestelde artikelen verzonden. Indien binnen 10 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden vervalt de bestelling.

Retail Vapes BV het recht het factuurbedrag per aanmaning te verhogen met administratiekosten ter hoogte van € 25,00 en is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebreke stelling de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen. 

Artikel 5: Herroepingsrecht 

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze wettelijke bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de producten. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd. De terug gestuurde producten dienen in de originele verpakking te zitten en nog in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij of door de consument zijn gebruikt danwel indien voor Retail Vapes BV aannemelijk is dat ze zijn gebruikt dan vervalt het hiervoor genoemde recht op ontbinding. Het terugzenden van de producten geschiedt voor rekening en risico van de consument. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door de ondernemer zijn geproduceerd op specifiek verzoek van en volgens de wensen van de consument. Indien de consument terecht een beroep doet op het herroepingsrecht en indien de consument voor de producten reeds een bedrag heeft betaald, dan zal  Retail Vapes BV dit bedrag binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen. Retail Vapes BV  zal over het te retourneren bedrag geen rente vergoeden. 

Artikel 6: Garantie

Retail Vapes BV garandeert dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De afnemer dient de producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product incompleet dan wel ondeugdelijk is dan dient de afnemer dit per omgaande schriftelijk danwel per e-mail te melden aan Retail Vapes BV. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de klachten naar het oordeel van Retail Vapes BV terecht zijn dan zal Retail Vapes BV een nieuw artikel leveren. Indien dit niet mogelijk is dan zal Retail Vapes BV het aankoopbedrag vergoeden. Retail Vapes BV is nimmer aansprakelijk voor schade danwel vervolgschade die mocht ontstaan door ondeugdelijk gebruik. Batterijen kunnen bij normaal gebruik circa 300 maal worden opgeladen. Afname van de oplaadcapaciteit gedurende het gebruik valt niet onder de garantie. 

Artikel 7: Gegevensbeheer

Retail Vapes BV zal de gegevens van de afnemer opnemen in haar klantenbestand. Retail Vapes BV conformeer zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken.

Artikel 8: Overmacht

Retail Vapes BV is niet aansprakelijk indien zij verbintenissen niet kan nakomen tengevolge van overmacht. Ingeval van overmacht mag Retail Vapes BV haar verplichtingen opschorten en heeft zij het recht de overeenkomst(en) geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Retail Vapes BV is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade door het verkeerd aanwenden van de geleverde producten. De afnemer dient steeds de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen. Voor het geval Retail Vapes BV aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van Retail Vapes BV om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, dan is de aansprakelijkheid van Retail Vapes BV beperkt tot het aankoopbedrag.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

Retail Vapes BV blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de afnemer niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens Retail Vapes BV, waaronder begrepen wettelijke rente en incassokosten. De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Retail Vapes BV danwel een door haar aan te wijzen derde om, in geval zij van haar eigendomsrecht gebruik wenst te maken, alle plaatsen te betreden waar de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen liggen opgeslagen en deze producten vervolgens mee te nemen.   

Artikel 11: Voorrang algemene voorwaarden  Retail Vapes BV

Indien de afnemer niet-consument eveneens algemene voorwaarden hanteert en indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Retail Vapes BV dan zullen de algemene voorwaarden van Retail Vapes BV steeds voorgaan.

Artikel 12: Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Limburg locatie Roermond. 
Voor 17:00 uur besteld, binnen 48uur geleverd
Onze klanten beoordelen ons met een 9.7/10
Gratis verzending vanaf €30,-